Tuesday, 7 August 2012

KERJA KURSUS RBT3117 PPG SEM 3


TUGASAN PROJEK
TAJUK PROGRAM : PPG           SEMESTER: 3               
NAMA GURU PELATIH:........................................
TAJUK KURSUS: PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH
TARIKH MULA: 11 OGOS 2012
TARIKH HANTAR: 15 SEPTEMBER 2012
Hasil Pembelajaran Kursus
1.    Menghuraikan sistem kurikulum dan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) di Malaysia
2.    Menginterpretasikan proses perancangan, pelaksanaan dan penilaian KHSR
3.    Menganalisis dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk merancang, mereka bentuk  dan membina kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
4.    Menjelaskan skop organisasi dan pengurusan bengkel.
5.    Mengaplikasikan pengurusan keselamatan bengkel.
6.    Menghuraikan pengurusan kewangan, pengendalian bahan dan alatan.
7.    Mengaplikasikan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan.
8.    Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran.
Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 7 dan 8
 Objektif Kerja Kursus
Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut :

1.  Menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran bidang TEKNOLOGI dan REKA BENTUK Kemahiran Hidup SR.
2.  Menghuraikan pelbagai jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran bidang 
    TEKNOLOGI dan REKA BENTUK mata pelajaran Kemahiran Hidup SR.
3.  Merancang dan menghasilkan persediaan mengajar bidang TEKNOLOGI dan REKA
    BENTUK mata pelajaran Kemahiran Hidup SR yang lengkap.
4.  Mengaplikasikan kaedah  pengajaran dan pembelajaran bidang TEKNOLOGI dan REKA
    BENTUK mata pelajaran Kemahiran Hidup SR yang berkesan.
5.  Menggunakan bahan/alat bantu mengajar bentuk persembahan ” MS Power point” yang
    mengandungi elemen audio dan video mengikut tajuk dan sukatan pelajaran Kemahiran 
    Hidup Sekolah Rendah.

Tugasan Projek (50%)
Murid yang berjaya dalam pembelajaran didorong oleh guru yang berjaya mengaplikasikan pelbagai pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. Oleh itu pemilihan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik yang sesuai adalah penting untuk menghasilkan persediaan mengajar mata pelajaran KH yang lengkap dan berkesan. Selain itu, pemilihan bahan bantu mengajar juga turut membantu guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.

Berdasarkan pernyataan di atas, anda dikehendaki menulis satu esei pendek mengenai kaedah atau teknik yang sesuai dan diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. (Pilih 5 kaedah atau teknik yang berbeza).

Sub tugasan

1.        Secara berkumpulan (2 atau 3 orang satu kumpulan), sediakan satu rancangan pengajaran harian(RPH) berdasarkan  tajuk dalam sukatan pelajaran Kemahiran Sekolah Rendah. Rancangan pengajaran harian tersebut perlu mengandungi sekurang-kurangnya satu kaedah atau teknik yang telah dipilih dan bahan/alat bantu mengajar dalam bentuk ’power point’ yang mengandungi elemen audio dan video.

 2.       Secara individu anda dikehendaki menulis refleksi berhubung dengan tugasan di atas. Penulisan refleksi anda perlu merangkumi aspek-aspek berikut:

             i.       Pengalaman anda semasa melakukan tugasan ini.

                        ii.     Masalah yang dihadapi semasa menjalankan tugasan dan bagaimana  mengatasinya.

                        iii.    Huraikan bagaimana pengalaman anda dalam menjalankan tugasan ini mampu meningkatkan kefahaman anda tentang perkembangan kognitif individu.


Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus

1.         Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan (2 atau 3 orang satu kumpulan).
2.         Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data.
3.         Format penulisan tugasan adalah seperti berikut:

            3.1       Muka depan hendaklah mengikut format terkini.
            3.2       Font Arial
            3.3       Saiz huruf – 12
            3.4       Langkau 1.5 baris
            3.5       Rujukan mengikut  format APA (American Psychological Association)
            3.6       Lampiran adalah wajib.
            3.7       Jawab dalam Bahasa Melayu sahaja.

4.         Panjang tugasan antara 2 500 hingga 3 000 perkataan atau tidak melebihi 15 muka
            surat.
5.         Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan.
6.         Amalan plagiat tidak dibenarkan.
7.         Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh empat hingga enam minggu.
8.         Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 50%.


Tugasan Yang Baik Harus Menunjukkan Kriteria-Kriteria Berikut:

1.         Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.
2.         Tugasan anda haruslah meliputi perkara berikut:

            a.         Pengenalan yang menarik.
            b.         Perkembangan yang dapat mengupas isi dengan jelas dan tepat.
            c.         Implikasi yang membina.
            d.         Rumusan/cadangan dan menjawab persoalan tugasan.

3.        Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah    dikemukakan.
4.        Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dengan sokongan  
           ilmiah.
5.        Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren.
6.        Penulisan esei / refleksi harus menunjukkan kefasihan bahasa, laras bahasa yang 
           sesuai dan tiada kesalahan ejaan dan kematangan hujah.
7.        Rujukan perlulah dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan.  

Sekian.


             
No comments:

Post a Comment