Friday, 27 July 2012

STRUKTUR KURSUS RBT3117 PPG


Kursus                         :  Pengenalan kepada Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

Kod Kursus                 :  RBT3117

Kredit                           :  3(3 + 0)       

Kumpulan Diajar         :  PPG Sem. 3 Ambilan Jun 2011

Hasik Pembelajaran   :

1.    Menghuraikan sistem kurikulum dan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) di Malaysia

2.    Menginterpretasikan proses perancangan, pelaksanaan dan penilaian KHSR

3.    Menganalisis dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk merancang, mereka bentuk  dan membina kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

4.    Menjelaskan skop organisasi dan pengurusan bengkel.

5.    Mengaplikasikan pengurusan keselamatan bengkel.

6.    Menghuraikan pengurusan kewangan, pengendalian bahan dan alatan.

7.    Mengaplikasikan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan.

8.    Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran.Sinopsis                       :

Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah(KHSR); sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR; keselamatan bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan peralatan dan bahan; peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel; strategi, kaedah dan teknik pengajaran KHSR; perancangan pengajaran KHSR; dan bahan bantu mengajar.Struktur topik:

Tarikh
Topik/TajukInteraksi 1


Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR)
·       Analisis Sukatan Pelajaran KHSR
·       Analisis Huraian Sukatan KHSR
·       Analisis pekeliling-pekeliling ikhtisas berkaitan
·       Inovasi kurikulum KHSR
Pentadbiran dan Pengurusan KHSR
·       Pengurusan dan pentadbiran sumber manusia
·       Pengurusan dan pentadbiran bengkel
·       Penyenggaraan bengkel
·       Pengurusan Peralatan dan bahan
Keselamatan Bengkel
·       Peraturan dan etika
·       Punca kemalangan
·       Punca kebakaran
·       Pertolongan Cemas
Catatan: kuliah

Interaksi 2Pengurusan Kewangan
·       Sumber kewangan
·       Perancangan perbelanjaan
·       Bidang tugas guru
·       Pematuhan prosedur perbelanjaan
·       Perolehan
Peraturan dan Perundangan Dalam Pengurusan Bengkel
·       Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
·       Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH)
·       Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
·       Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514)

Catatan: Pembentangan dalam kumpulan.

Interaksi 3
Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran
 • Pendekatan objektivisme
·       Pendekatan konstruktivisme
·       Pendekatan pembelajaran secara kontekstual
·       Pendekatan pembelajaran  berasaskan projek
·       Perubahan konsep dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
·       Kajian Masa Depan
·       Pembelajaran berasaskan ketrampilan (Competency Based Learning (CBL))
·       Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

Catatan: Pilih beberapa pendekatan untuk pembentangan Interaksi 4


Strategi, Kaedah dan Teknik Pengajaran KHSR
Definisi strategi, kaedah dan teknik
·       Strategi pengajaran dan pembelajaran
·       Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan murid
·       Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan guru
·       Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan bahan
·       Kemahiran menyoal dalam pengajaran KHSR

Catatan: Pilih beberapa strategi untuk pembincangan
 Interaksi 5


Perancangan Pengajaran KHSR
·       Penyediaan rancangan pengajaran dan pembelajaran harian
·       Rancangan pengajaran tahunan/semester
Bahan Bantu Mengajar
 • Jenis dan contoh bahan bantu mengajar
·       Bahan bantu mengajar KHSR
·       Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar
·       Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK)

Catatan: Pelajar diminta menyediakan power point, audio dan vidio klip untuk pengajaran dan pembelajaran

Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan                 
                                                                                               
                                                                                 

Rujukan Asas:

Armstrong, D.G., Henson, K.T. & Salvage, T.V. (2001). Teaching today: An introduction to Education (6th edition). New Jersey: Prentice Hall.

Miller, M.D. (1985). Principles and a philosophy for vocational education. Columbus, Ohio: NCRVE.

Wilson, A. (2005). Creativity in primary education. Exeter: Learning Matters. Ltd

DeLuca, V.W. & Hayie, W.J. (1989). Safety system design for technology education. Reston, VA: International Technology Education Association.

Storm, G. (1983). Managing the occupational education laboratory. Ann Arbor, Michigan: Prakken Publications IncRujukan Tambahan:

Abdul Rahman Arof & Zakaria Kasa (1995). Falsafah dan konsep pendidikan (Edisi kedua). Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti

Armstrong, D.G., Henson, K.T. & Salvage, T.V. (2001). Teaching today: An introduction to Education (6th edition). New Jersey: Prentice Hall.

Asmah Ahmad. (1989). Pedagogi 1. Petaling Jaya: Longman.

Bold, C. (1999). Progression in primary Design and Technology, Great Britain: David Fulton Publisher.

Chelliah, D.D. (1960). A history of educational policy of the Straits Settlement.Singapore: G.H. Kiat & Co.

Cornstein, M. & Hunkins, F. (1993). Curriculum: Foundations, principle and theory (2nd edition). Boston: Allyn & Bacon.

Rupert, E.N. (1971). Foundation of vocational education. Columbus, Ohio: Charles E. Meril Publication.

Fernstermacher, G.D. & Soltis, J.F. (1992). Approaches to teaching. (2nd edition). New York: Teachers College Press.

Finch, C.R. & Crunkilton, W. Jr. (1963). Curriculum development in Vocational and Technical. Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon.

Firenze, R.J. (1978).The process of hazard control. (Bandar): Kendull       Hunt Publishing Company.

Ismail Bahari (2002). Pengaturan sendiri di dalam pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill.

Ghaye, A. & Ghaye, K. (1998). Teaching and learning through cirtical reflective practice. London: David Fulton Publisher.

Hamilton, J.B. (1960). Develop a course of study. Columbus, Ohio: NCRVE.

Hope, G. (2004). Teaching Design and Technology 3 – 11: The essential guide for teachers. Great Britain: Antony Rowe Ltd.

Ismail Bahari (2002). Pengaturan sendiri di dalam pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). Falsafah pendidikan kebangsaan: Matlamat dan misi. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

Krulik, S. & Rudnik, J.A. (1988). Reasoning and problem based learning: A handbook for elementary school teachers include over 200 problems and classroom activities. Boston: Allyn and Bacon

Lembaga Penyelidikan Undang-undang (2003). Akta Pendidikan 1996 (Akta 550 ) dan peraturan terpilih. Petaling Jaya: International Law Book Services.

McDewitt, T.M. & Omrod, J.E. (2004). Child development and working with children adolescent. (2 nd edition). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Mohd Yusof Ahmad. (2002). Falsafah dan sejarah pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya

Miller, M.D. (1985). Principles and a philosophy for vocational education. Columbus, Ohio: NCRVE.

Pollard, A. (2005). Reflective teaching. (2nd edition) New York: Continuum Published.

Pybus, R. (1996). Safety management: Strategy and practice. Oxford, London: Butterworth-Heinemann Ltd.

Ron, R. (1995). Primary design and technology: A process for learning. Great Britain: David Fulton Publisher

Southern Regional Education Board (1967). Designing challenging vocational courses. Alexanderia, Virginia: Association for Career and Technical Education.

Thompson, J.E. (1973). Foundation for vocational education: Social and philosophical concepts. Engelwood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Wilson, A. (2005). Creativity in primary education. Exeter: Learning Matters. Ltd.

______ (2003). Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1991-2003. Kuala Lumpur: MDC Publisher Sdn Bhd.


3 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. Pada pendapat anda bagaimanakah susun atur makmal KH yang baik?
  Susil kumar PKB 1

  ReplyDelete
 3. meletakkan barang-barang di tepi bilik

  ReplyDelete